Menu

Konferencja

Konferencja

Program konferencji

 
Gdynia 2 
                              PROGRAM 16 MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII         
                DERMATOLOGII I ALERGOLOGII JUŻ WKRÓTCE
 
Gdynia 6
 
 
 
Gdynia 7
 
 
 
Gdynia 9
 
 

 

 

Regulamin konferencji / szkoleń

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem wykonawczym konferencji 16 Akademia Dermatologii i Alergologii 7-10.02.2019 jest firma Medical Experts z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa ul.Światowida 63 B lok. 89
 2. Konferencja 16 ADA, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją lub Akademią, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Medical Experts, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem Wykonawczym.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze specjaliści, alergolodzy, pulmunolodzy, interniści, pediatrzy, lekarze rodzinni osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką szkoleń oraz przedstawiciele sponsorów.
 4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 5. Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych Akademii jest w całości tworzony przez Komitet Naukowy którego skład ustala Organizator Merytoryczny pod przewodnictwem prof.dr hab.n.med. Romana Nowickiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Konferencji w przypadkach uzasadnionych i po akceptacji Komitetu Naukowego.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Akademii i obowiązują wszystkich Uczestników.
 8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.16ada.pl
 9. Określone niniejszym Regulaminem prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora obowiązują do dnia 9.02.2020 włącznie.
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji 16 ADA jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub wypełnienie pisemnego zgłoszenia w recepcji konferencyjnej Organizatora w dniach trwania Konferencji oraz wniesienie opłaty zjazdowej zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem opłat.
 2. Udział w sesjach naukowo – dydaktycznych Konferencji jest płatny zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem.
 3. Koszt dojazdu i zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W celu otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej swoje dane osobowe. Dane niezbędne do wydania Certyfikatu to w szczególności: imię, nazwisko, adres mail, numer PWZ, specjalizacja, typ oraz nazwa miejsca pracy. Przekazane dane są przechowywane przez Organizatora i podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylkoi wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 6. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 7. Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów.
 8. Zaświadczenia będą wręczane Uczestnikom po zakończeniu Konferencji.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem.
 2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
Biuro Organizacyjne Konferencji:
Medical Experts

Zaproszenie

prof. dr med. dr h.c. Roman NOWICKISZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KOLEDZY,
W imieniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego serdecznie zapraszam do udziału w
XVI. MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII.
Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do lekarzy PRAKTYKÓW, którzy na co dzień zajmują się leczeniem dermatoz alergicznych i chcieliby poznać i/lub przypomnieć aktualne zalecenia terapeutyczne. Szczególnie zapraszam lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych .

TRADYCYJNIE W ROKU 2020 SPOTYKAMY SIĘ W GDYNI W HOTELU MERCURE w dniach 7 - 9 LUTY 2020

 ZAPRASZAM !

prof. dr hab. dr h.c. Roman J. Nowicki

kierownik Katedry i Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA i Oddziału Morskiego PTD

 

PATRONAT HONOROWY:
 
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego.

 

 
 
 • - 07.02.2020  INAUGURACJA 16 ADA  - HOTEL MERCURE GDYNIA
 • - 08.02.2020  SESJE WYKŁADOWE Centrum Konferencyjne HOTEL MERCURE GDYNIA
 • - 09.02.2020  XXVIII ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO

Do zobaczenia na XVI Międzynarodowej Akademii Dermatologii i Alergologii w Gdyni.

 


16TH ACADEMY OF DERMATOLOGY AND ALLERGOLOGY
28th WORLD DAY OF THE SICK GDYNIA 2019

Dear Friends and Colleagues,

It is my pleasure and honour to welcome you, on behalf of the Dermatology Section of the Polish Society of Allergology, to the 16. Academy of Dermatology and Allergology (16.ADA), February 7 - 9, 2020 in GDYNIA , HOTEL MERCURE GDYNIA CENTRUM on February 7-9, 2020.

I am very pleased that you decided to come to Ustka to attend this year’s annual meeting.
I expect that the 16. ADA will not only be the nice social event, but that it will also provide all of you with the best of science and education. The Academy of Dermatology and Allergology has been jointly organized by the Section of Dermatology Polish Society of Allergology, the Department of Dermatology, Venereology and Allergology Medical University of Gdansk, and the Sea Branch of the Polish Dermatological Society. Together, we provide the opportunity for polish allergologists, dermatologists, pediatricians, and family physicians to present and learn about different problems and various approaches to management of dermatology and allergy diseases. This will be an enriching experience for all of us.
This conference will also pave way for enhanced regional and international cooperation in the field of dermatology & allergology.
I hope that our 2020 16 ADA will enable all of us to share and celebrate our common passion for dermato-allergy research and education.
Gdynia is a most popular tourist destination and a fishing port on the south coasts of the Baltic. For a number of years, following the political changes in Poland, the town has won a string of local awards for the best summer place in the country. 

Very kind regards,
prof. dr med. dr h.c. Roman J.Nowicki
President of the 16.ADA
Professor and Chairman Dept. of Dermatology, Venereology and Allergology Medical University of GdanskДАМЫ И ГОСПОДА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Секции дерматологии Польского Общества Аллергологии (ПТА) имею честь и удовольствие пригласить Вас принять участие в 16. АКАДЕМИИ ДЕРМАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ (16. AДA).

16. АДА предназначена врачам-аллергологам, дерматологам, педиатрам, специалистам в области семейной медицины и всем медицинским работникам, которые стремятся получить и расширить свои знания в области этиологии, патогенеза, клиники и новых методов лечения аллергических дерматозов.

Значительные успехи практического применения лечебно-профилактических мероприятий, представленные Вашему вниманию известными экспертами, помогут расширить знания по данной проблематике. 

Участники 16.AДA получат 17 образовательных баллов за участие в курсе повышения квалификации и конференции, подтвержденные официальным памятным сертификатом. В перерывах нашего научного мероприятия приглашаем Вас ознакомиться со стендами медицинских изданий и  фармацевтических компаний.

XXVIII ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО отмечается в воскресенье 9 февраля 2020 года, когда  после торжественной мессы вместе с мэром города Устки приглашаем Вас продолжить нашу дискуссию на встрече в городской  Ратуше. В ходе воскресного заседания особое внимание будет уделено проблемам пожилых людей, также состоится разговор о здоровом старении и универсальных методах сохранения и укрепления здоровья.

                                            

Приглашаем Вас принять участие в 16.AДA!

До встречи В Гдыне!

С уважением,
Профессор, почётный доктор  Roman J.Nowicki

Председатель научного и организационного комитетов 16. AДA

Председатель Дерматологической Секции Польского Аллергологического Общества PTA и Морского отделения Польского Дерматологического Общества

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec
Kierownik Kliniki Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, OT w Rabce Zdroju
Dolnośląskie Centrum Dziecięce we Wrocławiu

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr hab. med. Wojciech Baran
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

lek. med. Agata Sławin
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Kiełczowie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

mgr Wojciech Lipnicki
Kierownik Dolnośląskiego Centrum Medycznego we Wrocławiu

Podkategorie